ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ


Evangelio según San Juan

 

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1, 1-14

 

 

ACUARIO

.
1
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
   
En un principio era el Verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo,

 

PISCIS.

.

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

    éste estaba en un principio con Dios,

 

ARIES

.

3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

    todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho;

 

TAURO

.

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

    en Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres.

.

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

    y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la apagaron.
 

GEMINIS

.

6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

    Hubo un hombre, enviado de Dios, su nombre era Juan;

 

CANCER

.

7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ.

    Éste vino para testimoniar, para dar testimonio acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él;
 

LEO

.

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

    Él no era la luz, sino que estaba para testimoniar acerca de la luz.

 

VIRGO

.

9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

    Era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo;
 

LIBRA

.

10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

     el mundo estaba en Él, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció.
 

ESCORPIO

.

11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

     Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron;
 

SAGITARIO

.

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

     pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los creyentes en su nombre.

.

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

     quienes no de sangre, ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron.
 

CAPRICORNIO

.

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,

     Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y contemplamos Su gloria,

.

     δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

     gloria del Unigénito del Padre lleno de gracia y verdad.

 

 

 

(Asignaciones cromáticas y astrológicas de Rudolph Steiner según Leonor Kovac a Jerónimo Brignone, 2001)

 

 

 

VOLVER